ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างประเมินค่ามิได้ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา ซึ่งในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ได้มีการกำหนดให้เป็น วันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ปัญหา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่คู่ประชาชนชาวไทยตลอดไป วันนี้หมู่บ้านอยู่สบาย จึงขอนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมีความน่าสนใจและสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ

โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยมีใจความสำคัญในเรื่องของสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ตรัสเตือนให้พสกนิกรตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยและโลกของเรายังคงไว้ซึ่งความสมดุลทางธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อมไว้อย่างดีที่สุด

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของปัญหา เกิดเป็นการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จนกระทั่งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 คณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบให้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ต่อมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ อีกวาระหนึ่ง

โดยในปี 2560 นี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางได้มีการจัดงานขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และส่วนภูมิภาค ในวันที่  9 – 11 ธันวาคม 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย

ในโอกาสนี้ โครงการบ้านอยู่สบาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไปนะคะ

 

Share this post on: